โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ตากฟ้า ตากฟ้า 056242158
2 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา ตาคลี
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว บรรพตพิสัย
4 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม เมืองนครสวรรค์
5 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา เมืองนครสวรรค์
6 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา เมืองนครสวรรค์
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต เมืองนครสวรรค์
8 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ 056312175
9 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา ไพศาลี