กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาพรรณ สุรพัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระมหาณรงค์ วิริยธโร
ครูสอนภาษาบาลี