ฝ่ายบริหาร

พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

นายเทพชัย บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพรรณ สุรพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวสุวรรณา บุตรโท
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ธีรศักดิ์ เปี่ยมเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ