คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสงกรานต์ ธมฺมเสฏโฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แผนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ โพธิ์อ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีร์ สุขฟอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสรสิงห์ เกาหวาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิรุตวรโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุธัน อิสฺสโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ไพลาศ เครือแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ หมื่นรอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธีโพธาภิรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :