กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระปลัดธวัชชัย กลฺยาณธมฺโม
ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ เปี่ยมเพ็ชร
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา