กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรศักดิ์ เปี่ยมเพ็ชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ