กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรศักดิ์ เปี่ยมเพ็ชร
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (ครู)