กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุวรรณา บุตรโท
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (ครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์