ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  รหัส ๗๐๖๐๐๑๐๔๐๓  ตั้งอยู่ที่วัดคีรีวงศ์  เลขที่ ๓๕๖/๑ หมู่ ๑๐  ถนนมาตุลี  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐  สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต ๔  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

พ.ศ. ๒๕๓๕   พระครูพรหมญาณวิกรม (พระราชพรหมาจารย์) เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ดำริขอเปิดสำนักเรียนวัดคีรีวงศ์เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

พ.ศ. ๒๕๓๖  เปิดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการเลขที่ ๘๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา โดยมีพระครูพรหมญาณวิกรม ป.ธ.๕ เป็นผู้จัดการ และพระมหาบุญทัน  รตฺนวณฺโณ  ป.ธ.๗  เป็นครูใหญ่ ปีครั้งแรก มีนักเรียน ชั้น ม. ๑ จำนวน  ๖๐ รูป นักเรียนชั้น ม.๔ จำนวน ๔๐ รูป  รวม ทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป