ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดกิจกรรมสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา และให้บริการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2564,15:04   อ่าน 230 ครั้ง