คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวายุ มีสินทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6