กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเทพชัย บุญธรรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ