กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฌัชชา เชลงวิทย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเทพชัย บุญธรรม
ครู